CD

Koncerty cyklu Albrechtina sú často objavné svojou dramaturgiou a uvádzajú dovtedy neinterpretovanú alebo prachom zapadnutú hudbu zabudnutých autorov, zväčša z teritória dnešného Slovenska. Je iba samozrejmé, že po naštudovaní neznámych diel sa interpreti rozhodnú zvečniť svoj výkon i dovtedy nenahraté diela na CD. Vznikajú tak nahrávky mimoriadnej hodnoty, ktoré sú často bytostne späté s našou lokalitou, uvádzajú hudbu slovenských či svetových autorov, ktorí sú nejako spriaznení so slovenským teritóriom. Alebo prezentujú nové dramaturgické nápady v interpretácii našich popredných spevákov a inštrumentalistov.

Príprava na koncert detských piesní ruských autorov, ktorý sa nakoniec uskutočnil roku 2012, podnietila už o dva roky skôr vznik profilového CD Russian Children’s Songs (2010) Evy Šuškovej sprevádzanej Ivanom Koskom na klavíri. 

Pre klaviristku Magdalénu Bajuszovú bola podnetom na jej CD Štefan Németh-Šamorínsky Piano Music (2011) jej mnohonásobná interpretačná účasť na koncertoch Albrechtiny. 

Jordana Palovičová po svojom klavírnom recitáli s dielami Jána Cikkera (2011) nahrala tvorbu tohto autora na CD Ján Cikker – Klavírna tvorba (2011).

CD Biographie (2012) obsahuje piesne Alexandra Albrechta naspievané  basbarytonistom Tomášom Šelcom (klavírny sprievod Dana Hajóssy). Koncert, ktorý bol podnetom na toto CD, sa uskutočnil roku 2010. 

Violončelista Ján Slávik so svojou dlhodobou klavírnou partnerkou Danielou Varínskou majú na svojom konte už množstvo CD nahrávok a desiatky spoločných koncertov. Na Albrechtine účinkovali niekoľko ráz a v priebehu prvých štyroch rokov cyklu (Ne)známa hudba zahrali aj skladby svetových i slovenských skladateľov, ktoré sa nakoniec ocitli na CD Those Days in Bratislava (2012) a CD Kafenda – Vilec – Godár (2013). 

Po Štefanovi Némethovi-Šamorínskom ostalo množstvo skladieb, ktoré zažívajú svoju renesanciu. Patrí medzi ne i jeho organová tvorba, ktorej sa zhostil organista Marek Vrábel. Diela z CD Organ Music (2013) odzneli na koncerte v roku 2012. 

Už od študentských čias sa basbarytonista Tomáš Šelc systematicky a cielene venuje aj tvorbe slovenských autorov. Svedčí o tom i jeho druhé profilové CD Ave Maria, na ktorom uvádza cirkevnú hudbu slovenských autorov 19. a 20. storočia sprevádzaný organistom Markom Vráblom. Krst CD bol zároveň koncertom Albrechtiny (27. februára 2014), na ktorý bol pôvodne zozbieraný notový materiál určený.

Recitál Petra Pažického (koncert Albrechtiny 2013), na ktorom hral výlučne tvorbu Jána Levoslava Bellu, ako aj koncerty, na ktorých sprevádzal spevákov pri Bellových piesňach, inšpiroval klaviristu k nahrávke klavírnej tvorby tohto významného slovenského skladateľa.

Dvořákov Violončelový koncert h mol rozhodne nepatrí medzi neznáme diela svetového violončelového repertoáru, naopak, je to dielo, na ktorom si violončelisti overujú svoje kvality. Aj Ján Slávik si toto dielo vybral na svoje profilové CD a pridal k nemu ďalšie dve Dvořákove skladby, ktoré nahral sprevádzaný orchestrom Bratislavskí symfonici. Pred nahrávkou skladby odzneli v komornej verzii na koncerte roku 2014.

Po pozitívne prijatom koncerte ranoromantickej hudby pre husle a klavír (2015) Juraj Tomka a Martin Krajčo nahrali túto príťažlivú a nie úplne bežnú hudbu na CD Early Romantic Music for Violin and Guitar.

Aj naše najstaršie, najdlhšie nepretržite fungujúce sláčikové kvarteto – Moyzesovo kvarteto – má na svojom konte nespočetné množstvo interpretácií, často premiér, kompozícií slovenských skladateľov, od najstarších po tých najsúčasnejších. K tej najstaršej generácii patrí Johann Nepomuk Hummel, ktorého Sláčikové kvartetá Op. 30 uviedlo na koncerte v roku 2017 a následne zvečnilo na CD.

Mucha Quartet patrí k stálym interpretom na koncertoch (Ne)známej hudby a má veľkú zásluhu na uvádzaní neznámych či málo hrávaných diel slovenskej hudby na koncertné pódiá. Kvarteto odohralo desiatky skladieb domácich autorov, niektoré v premiére, prípadne obnovenej premiére. Výber z nich uvádza na CD Štyria hudci (2018).  

Naopak, k najmladšej generácii autorov patrí Vladislav Šarišský, ktorého Sláčikové kvartetá odzneli v interpretácii Moyzesovho kvarteta v koncertnej sále v roku 2019 a ešte v tom istom roku sa dostali na CD nahrávku.

24 prelúdií pre klavír autora Ilju Zeljenku nie sú dielom, ktoré by sa na pódiu ocitlo často. Dvornou klaviristkou Ilju Zeljenku je Magdaléna Bajuszová, ktorá sa celého cyklu zhostila s vysokou profesionalitou sebe vlastnou a po úspešnom a výborne prijatom koncertnom predvedení sa toto unikátne predvedenie dostalo aj na nahrávku (2019).

Ťažko by sme našli populárnejšie sólové dielo ako je Šesť violončelových suít Johanna Sebastiana Bacha. Napriek tomu sú pre každého violončelistu výzvou, ktorú nemôže vo svojej kariére obísť. Aj člen Albrechtiny Ján Slávik výzvu prijal a po koncerte roku 2020 vydal cyklus suít na dvojCD.

Člen Albrechtiny Juraj Tomka je vždy ochotný ponoriť sa do neznámych vôd a zoznámiť sa s málo známym a už vôbec nie hrávaným dielom – ako je dielo vo svojej dobe úspešného, avšak neskôr zabudnutého svetobežníka so slovenskými koreňmi Misku Hausera. Hauserove skladby pre husle a klavír (na ktorom sprevádzal Maroš Klátik) zazneli ako drobné klenoty v roku 2019 a onedlho sa objavili aj na CD.

Spevák Tomáš Šelc je ďalším hudobníkom, ktorý sa neuzatvára do hraníc vymedzených absolvovaným štúdiom či požiadavkami bežných usporiadateľov koncertov. Každého nového diela sa ujme s vášňou a zanietením, ktoré pridáva ďalšiu hodnotu hodnote samotnej skladby. Na koncertoch Albrechtiny sa objavuje pomerne často a na vydanej nahrávke Romantická pieseň z Prešporka zvečnil diela autorov, ktorí mali v 19. a 20. storočí nejakú väzbu na mesto Bratislava – vtedy Prešporok/Pressburg (2020).

Odkaz slovenského skladateľa Ivana Hrušovského je bohatý, ale nie veľmi známy. Jeho tvorba pre sláčikové nástroje – kvartetá a sexteto (Elégia) – odznela na koncerte (Ne)známej hudby (2020) v interpretácii Mucha Quartet + hostia a následne sa dostala na CD.

Štefan Fajnor napísal svoj ohromujúci vokálny cyklus Cymbál a husle na básne Adolfa Heyduka. Sú to piesne pre sólový hlas so sprievodom klavíra, ako aj zborové diela a cappella. Celý cyklus odznel verejne roku 2019 a dvojCD uvádzajúce kompletný cyklus doplnený spracovaniami ľudových piesní vyšlo roku 2021.

Ďalší zakladajúci člen Albrechtiny Martin Krajčo prizval k spolupráci českého gitaristu – priateľa Pavla Steidla a spoločnými silami nahrali monumentálne dielo Kukuk rakúskeho skladateľa slovenského pôvodu Josepha Kaspara Mertza (2021).

Na koncertoch Albrechtiny nemôžu chýbať diela Alexandra Albrechta. Jeho kompletné klavírne dielo si na prezentáciu svojich interpretačných kvalít vybrala členka OZ Albrechtina Magdaléna Bajuszová, ktorá ho v roku 2021 uviedla na pódiu. Live záznam z tohto koncertu sa následne dostal na CD.

Mimoriadne všestranná speváčka Eva Šušková sa nezľakne žiadnej náročnej interpretácie. Skladba Mŕtvy Ladislava Stančeka si vyžaduje nielen osobitý intrepretačný vklad, ale aj psychickú silu potrebnú na zvládnutie obsahovej stránky básne, ktorú Andrej Žarnov napísal ako reflexiu svojho osobného zážitku. Eva Šušková s klaviristom Petrom Pažickým premiérovala dielo už roku 2014 a na CD sa dostalo až po siedmich rokoch, doplnené o skladby Jána Cikkera a Jána Levoslava Bellu.

V roku 2019 nám naši svetobežníci Peter Spišský a Miloš Valent zahrali Šesť koncertantných duet pre husle a violu Františka Xavera Tosta. Toto jedinečné dielo nahrali v období lockdownov a svetovej pandémie a v roku 2022 vydali aj na CD, ktoré opäť obohacuje sériu nahrávok Hudobného centra